Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Základné údaje

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov školy
Materská škola
Adresa školy
Obchodná 1241/27, 03853 TURANY
E-mailová adresa
Telefónne číslo
043 / 42 92 842
Zriadovateľ školy
Mesto Turany
Adresa zriadovateľa
Osloboditeľov 83/91, 03853 TURANY
Riaditeľka MŠ
Anna Buricová

 

HISTÓRIA MATERSKEJ ŠKOLY

- 1877 – založenie drevárskeho priemyslu v Turanoch

- 1.8.1969 – otvorenie prvej triedy materskej školy pri závode Drevina, n.p. Turany v budove závodných detských jaslí

- 1.1.1970 – vznik spoločného zariadenia „Závodné jasle - materská škola pri Drevine, n.p. v Turanoch

- 1.9.1986 – otvorenie nového komplexu budov spoločného zariadenia materskej školy a detských jaslí, uvedenie do prevádzky štyroch tried materskej školy a troch oddelení detských jaslí

- 31.8.1991 – zrušenie detských jaslí

- 1.3.1994 – zmena zriaďovateľa, závodnú materskú školu prevádzkuje Obecný úrad Turany

- 1.10.2001 – zriaďovateľom sa stáva Okresný úrad, odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry, Martin

- 1.7.2002 – následkom decentralizácie štátnej správy povinnosti zriaďovateľa preberá Obec Turany

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 6.00 hod. do 16.00 hod.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov na jeden mesiac.
Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky cez letné prázdniny majú deti možnosť navštevovať MŠ na Ul. Krížna

 

Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ od 11.00 hod. do 12.00 hod. denne (individuálne po dohode)
Konzultačné hodiny vedúcej ŠJ od 8.00 do 11.30 hod. v utorok a štvrtok (individuálne po dohode)

 

PRIJATIE A DOCHÁDZKA DIEŤAŤA DO MŠ

Deti sa do MŠ prijímajú na základe prihlášky k začiatku školského roka v mesiaci marec alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia. Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka predškolského zariadenia najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy MŠ oznamom a správou v obecnom rozhlase miesto a čas podania prihlášky, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a kritériá prijímania.
Do MŠ sa môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
Prihlášku si vyzdvihne rodič u riaditeľky MŠ, prípadne si ju stiahne z internetu. Po jej vyplnení prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa do MŠ prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Do triedy možno prijať najviac dve deti, pričom najvyšší počet detí v triede sa znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.
Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí MŠ.
Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do MŠ nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom zariadenia podá návrh na preradenie dieťaťa do inej MŠ s prihliadnutím na charakter postihnutia.
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa v materskej škole zadaptuje, môže po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.


V predškolskom zariadení možno umiestniť dieťa, ktoré:


a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c) nemá nariadené karanténne opatrenie.


Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a) vydá zákonnému zástupcovi alebo inej osobe, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti, ošetrujúci lekár pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia. Skutočnosti uvedené pod písm. b) a c) potvrdzuje v písomnom vyhlásení zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v zariadení trvajúcej dlhšie ako päť dní. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň.
Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ spravidla do 30. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdržal, upozorní riaditeľku MŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v MŠ.
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka, v prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.
Rodič je povinný upozorniť učiteľky na zdravotné problémy dieťaťa /alergie, pomočovanie, kŕče pri teplote a pod./.

Dochádzka detí do materskej školy

Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 14.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou MŠ, triednou učiteľkou a vedúcou ŠJ.
V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí. Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.


 

Oznam o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za materskú školu a stravovanie s účinnosťou od 1.1.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č. 03/2017 zo dňa 13.12.2017 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Turany, určuje uznesením č. 53/2017 výšku príspevkov nasledovne:

Materská škola:
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy: 10,00 €

Školská jedáleň:
Príspevok na úhradu nákladov pri nákupe potravín na jedno jedlo: 1,19 €, z toho
* desiata 0,28 €
* obed 0,68 €
* olovrant 0,23 €

Príspevok na režijné náklady: 0,10 € za deň, v ktorom bolo odobraté aspoň jedno jedlo.

Úhrada rodičov za celodennú stravu a réžiu: 1,29 €

Turany, 02.01.2018 Anna Buricová, riaditeľka MŠ

 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ

Organizácia tried a vekové zloženie detí

Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 až 12 a ods. 15 školského zákona. Ak sa do triedy prijme dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa podľa § 28 ods. 11 školského zákona.

Organizácia tried v materskej škole:
* prízemie – 1. trieda: 2-3-4 ročné deti
* prízemie – 2. trieda: 4-5 ročné deti
* poschodie – 3. trieda: 5-6 ročné deti

 

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

1. trieda: 6.00 hod. – 16.00 hod.
2. trieda: 7.00 hod. – 15.00 hod.
3. trieda: 7.00 hod. – 16.00 hod.

V 1. triede sa deti schádzajú od 6.00 hod. do 7.00 hod., potom sú rozdelené po triedach. Znovu sú spojené popoludní v čase od 15.30 hod. do 16.00 hod. v 1.alebo 3. triede.

 

Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá za dieťa zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi, príp. inej splnomocnenej osobe alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Na prevzatie svojho dieťaťa môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.


Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí si pri vstupe do budovy v čase nepriaznivého počasia očistia obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Deti sa prezúvajú na lavičkách. Z bezpečnostných dôvodov je neprípustné, aby rodičia pri prezúvaní a prezliekaní vykladali deti na skrinky.


Organizácia pri jedle

Jedlo sa deťom podáva v triede: desiata, obed, olovrant.
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom.
Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť.
Deti 2-3-4 ročné používajú pri jedle lyžicu, deti 4-5 ročné aj vidličku a deti 5-6 ročné používajú kompletný príbor.

Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Rodičia obliekajú deti pohodlne, tak, aby sa mohli hrať bez obáv zo zašpinenia. Nie je doporučené nosenie cenných vecí, za stratu ktorých učiteľka nezodpovedá.

 

Organizácia v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí /pyžamo/. Rodič všetky osobné veci detí označí menom, aby nedochádzalo k ich zámene. Učiteľka zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

 

DENNÝ PORIADOK

   
ČAS
ČINNOSTI
6:00

- Otvorenie MŠ, schádzanie detí

- Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí

- Edukačné aktivity

- Ranný kruh - spoločné diskutovanie, oboznamovanie s aktivitami

- Pohybové a relaxačné cvičenie

8:45 - 9:10
- Osobná hygiena, desiata
9:10

- Edukačné aktivity - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej dramatickej, grafomotorickej oblasti ...

- Pohyb vonku - vychádzka, školský dvor

11:30

- Osobná hygiena, obed

- Osobná hygiena, čistenie zubov

- Odpočinok

14:00 - 14:30

- Pohybové a relaxačné cvičenie

- Hygiena

- Olovrant

14:30 - 16:00

- Hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené

- Edukačné aktivity

- Hodnotenie dňa

   

 

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka