Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Právne predpisy

Prehľad právnych predpisov:

 

VZN mesta TURANY

 

Všeobecná legislatíva:

- Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
- Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
- Zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii
- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení            niektorých zákonov
- Zákon č.215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v    znení neskorších predpisov
- Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov + Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 546/2010 Z.z. o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr
- Zákon č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 599/2001 Z.z. – o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami

 

Regionálny rozvoj a životné prostredie:

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti a výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy
- Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy
- Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
- Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy
- Zákon č. 260/2007 Z.z. o verejných prácach v platnom znení + Vyhláška MVRR SR č. 83/2008 Z.z.
- Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravuje niektoré podmienky držania psov
- Zákon č. 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení
- Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
- Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- Zákon č. 372/1990 Z.z. zákon o priestupkoch  v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov
- Zákon č. 434/2010 Z.z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z.z.
- Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov + Výnos MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR
- Zákon č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 534/2003 Zb. zákon o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi
- Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Financie:

- Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
- Zákon č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí
- Zákon č. 171/2005 Z. z.  o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
- Zákon č. 283/2002 z. z.  o cestovných náhradách a opatrenie č. 309/2016 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného
- Zákon č. 369/1990 Zb. SNR  o obecnom zriadení
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
- Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Správa majetku mesta:

- Zákon NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka