Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Oznámenie o zámere Mesta Turany prenajať nehnuteľný majetok pre Urbár Nolčovo

Oznámenie o zámere Mesta Turany prenajať nehnuteľný majetok pre Urbár Nolčovo Vytlačiť
 

Turany

OZNÁMENIE o zámere Mesta Turany prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa


Mesto Turany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské
zastupiteľstvo mesta Turany trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Mesto Turany má zámer prenajať nehnuteľný majetok:
- pozemok registra KN-E, parcela č. 2455/1, trvalý trávny porast o výmere 13.566 m2
evidovaný na liste vlastníctva č. 3090, Okresným úradom Martin, katastrálny odbor,
katastrálne územie Turany, ktorý je vo vlastníctve mesta Turany v podiele 1/1.
Doba nájmu: 5 rokov, od 15.9.2019 do 14.9.2024
Cena nájmu: 135,70 EUR/rok, slovom: jednostotridsaťpäť Eur a 70/100 centov.
Cena nájmu je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Turany.
Nájomca: Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo, 03854 Nolčovo, IČO:
31917828, zastúpené predsedom Ing. Jánom Vojtom


Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Turany považuje:
Prenajímaný pozemok je na hranici s pozemkom vo vlastníctve nájomcu a tvoria tak ucelený
celok, ktorý nájomca dlhoročne užíva. Pozemok bude nájomca využívať na
poľnohospodársku činnosť.


Dátum zverejnenia: 27.08.2019
Dátum zvesenia: .................................
Spôsob zverejnenia: webová stránka mesta Turany (www.turany.sk) a úradná tabuľa mesta
Turany.
V Turanoch, dňa 27.08.2019, Ing. Dušan Novysedlák primátor mesta


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka