Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Mestské zastupiteľstvo

 

Mestské zastupiteľstvo:

 

 
Zástupca primátora
Mgr. Dušan Kričko
 
mob. 0910 924 479
 
Poslanci MZ
Mgr. Martin Adamov   
 
mob. 0907 852 512
 
Ing. Miroslav Blahušiak
 
 
Ing. Ivan Ďubák
 
 
Ing. Ivan Jesenský
 
mob. 0915 341 755
 
Kamil Kiša
 
mob. 0904 811 311
 
Antónia Kocholová
 
 
Jozef Maťko
 
mob. 0911 537 333
 
Roman Maťko
 
 
Ing. Anastázia Mičková
 
mob.0903 800 209
 
Darina Tarabová
 
 
Pri mailovej komunikácií s poslancami budú zasielané odpovede len na neanonymné maily.
Adresa:

Mestský úrad

Ul. Osloboditeľov č. 83/91

038 53 Turany

 

č. telefónu: 043/4292 400,401

č.faxu.: 043/4292 402

e-mail:turany@turany.sk

 

 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva TURANY - 9.3.2016

Výsledky komunálnych volieb

Prehľad právnych predpisov

 

Mestské zastupiteľstvo

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.
2. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta.
3. Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa schváleného plánu zasadnutí, prípadne ak je to potrebné na prerokovanie dôležitých otázok týkajúcich sa života mesta, najmenej raz za tri mesiace. Návrh plánu zasadnutí na príslušný kalendárny rok predkladá primátor mesta na schválenie mestskému zastupiteľstvu na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva
4. Mestské zastupiteľstvo  sa riadi rokovacím  poriadkom Mestského zastupiteľstva v Turanoch.
5. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a/  určovať  zásady  hospodárenia  a nakladania s majetkom  mesta a s majetkom  štátu, ktorý  užíva,  schvaľovať  najdôležitejšie  úkony  týkajúce  sa  tohto  majetku  a kontrolovať hospodárenie s ním,
b/  schvaľovať  rozpočet  mesta a jeho  zmeny,  kontrolovať  jeho  čerpanie  a schvaľovať  záverečný  účet  mesta,  schvaľovať  emisiu  komunálnych dlhopisov,  schvaľovať  zmluvu uzavretú  podľa  §  20  ods. 1 Obchodného  zákonníka,  rozhodovať  o prijatí  úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
c/ schvaľovať územný  plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky
f/ vyhlasovať  miestne  referendum  o najdôležitejších  otázkach  života  a rozvoja  mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g/ uznášať sa na nariadeniach,
h/ schvaľovať  dohody  o medzinárodnej  spolupráci  a členstvo  mesta v medzinárodnom združení,
i/ určiť plat primátora a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora,
j/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť  výkon funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k/ schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
l/  zriaďovať,  zrušovať  a kontrolovať  rozpočtové  a príspevkové  organizácie  mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti  a iné  právnické  osoby  a schvaľovať  zástupcov  mesta do  ich  štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj
schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
m/ schvaľovať  združovanie  mestských prostriedkov  a činností  a účasť  v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
o/ udeľovať čestné občianstvo mesta Turany, udeľovať cenu mesta Turany,
p/ ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.

 

Zástupca primátora:

Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora.
Primátor o tomto poverení  informuje  mestské zastupiteľstvo na jeho najbližšom  zasadnutí. Ak primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora nepoverí žiadneho z poslancov funkciou zástupcu primátora, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
Zástupca primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. Primátor  môže  zástupcu  primátora  kedykoľvek odvolať.Ak primátor odvolá zástupcu
primátora, poverí zastupovaním ďalšieho  poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.

Zástupca primátora je členom mestskej rady. Zástupca primátora je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania a patrí mu namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Jeho pracovný vzťah v doterajšom  zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka