Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Mestská rada a komisie mestského zastupiteľstva

 

Mestský úrad v Turanoch

Mestská rada

Roman Maťko
JUDr.Ľubomír Liskaj
Ing. Jaroslav Hlavatý
 
 

KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 
Komisia pre ekonomiku a plán
 
Ing. Jaroslav Hlavatý
predseda
Alena Šimková
člen
Martin Kručinský
člen
Ing. Danka  Ujčeková
člen
Mgr. Adriana Bobeková
člen
Komisia sociálno-zdravotná
 
Antónia Kocholová
predseda
Mgr. Marta Hrivnáková
člen
Dana Maťková
člen
Mgr. Soňa Mišutová
člen
Janka Mojžišová
člen
Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
 
Roman Maťko
predseda
Jozef Michlík
člen
Jozef Frkáň
člen
Ing. arch. Ľubomír Burica PhD.
člen
Zdenka Svorková
člen
Ing. Nina Rišániová
člen
Ing. Radovan Pirháč
člen
Komisia školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov
 
Ing. Ivan Jesenský
predseda
Mgr. Katarína Garajová
člen
Lenka Frkáňová
člen
Mgr. Jana Sobeková
člen
Anna Stančíková
člen
Stanislav Bobrovnícky
člen
Mgr. Jozef Liskaj
člen
Peter Šimko
člen
Miroslav Ujček
člen
Komisia na ochranu verejného záujmu
 
JUDr.Ľubomír Liskaj
predseda
Martin Kručinský
člen
Alena Šimková
člen

 

Mestská rada:


1. Mestské zastupiteľstvo zriadilo mestskú radu.
2. Mestská rada je  iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
3. Počet  členov mestskej rady  tvorí  najviac tretinu počtu poslancov  mestského zastupiteľstva. V zložení  mestskej rady sa prihliada  na zastúpenie  politických  strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
4. Podrobnosti o voľbe a odvolaní členov mestskej rady upravuje zákon o obecnom zriadení.
5. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva  a vedie  primátor  mesta a v jeho  neprítomnosti zástupca  primátora mesta.

 

Komisie:


1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné a iniciatívne orgány.
2. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie za účelom  splnenia konkrétnych a zásadných úloh.
3. Mestské zastupiteľstvo vymedzuje zloženie a úlohy jednotlivých komisií pri ich zriadení.
4. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestských zastupiteľstvom.
5. Komisie plnia na príslušnom úseku najmä nasledovné úlohy:
a/ predkladajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším otázkam života mesta a pre mesto dôležitým  investičným zámerom,
b/  vypracovávajú  návrhy  a podnety  na  riešenie  najdôležitejších  otázok  života  v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisie informovať,
c/  spolupracujú  pri  tvorbe  návrhov  všeobecne  záväzných  nariadení  mesta a ďalších materiálov,
d/ upozorňujú  orgány mesta na  nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.
6. Komisia na ochranu verejného záujmu  je zložená zo zástupcov politických strán  a nezávislých  kandidátov.  Členom  tejto  komisie  môže  byť
len  poslanec  mestského zastupiteľstva. Komisia má troch členov volených mestským zastupiteľstvom.
7. Komisie sa riadia rokovacím poriadkom komisií, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
8. Podrobnosti o voľbe a odvolaní členov komisií upravuje zákon o obecnom zriadení.


 

dnes je: 20.11.2018

meniny má: Félix

webygroup
ÚvodÚvodná stránka