Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Mestská rada a komisie mestského zastupiteľstva

 

Mestský úrad v Turanoch

Mestská rada

Ing. Miroslav Blahušiak
Mgr. Dušan Kričko
Roman Maťko
 
 

KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 
Komisia pre ekonomiku a plán
 
 
predseda
 
člen
 
člen
 
člen
 
člen
Komisia sociálno-zdravotná
 
 
predseda
 
člen
 
člen
 
člen
 
člen
Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
 
 
predseda
 
člen
 
člen
 
člen
 
člen
 
člen
 
člen
Komisia školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov
 
 
predseda
 
člen
 
člen
 
člen
 
člen
 
člen
 
člen
 
člen
 
člen
Komisia na ochranu verejného záujmu
 
 
predseda
 
člen
 
člen

 

Mestská rada:


1. Mestské zastupiteľstvo zriadilo mestskú radu.
2. Mestská rada je  iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
3. Počet  členov mestskej rady  tvorí  najviac tretinu počtu poslancov  mestského zastupiteľstva. V zložení  mestskej rady sa prihliada  na zastúpenie  politických  strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
4. Podrobnosti o voľbe a odvolaní členov mestskej rady upravuje zákon o obecnom zriadení.
5. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva  a vedie  primátor  mesta a v jeho  neprítomnosti zástupca  primátora mesta.

 

Komisie:


1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné a iniciatívne orgány.
2. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie za účelom  splnenia konkrétnych a zásadných úloh.
3. Mestské zastupiteľstvo vymedzuje zloženie a úlohy jednotlivých komisií pri ich zriadení.
4. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestských zastupiteľstvom.
5. Komisie plnia na príslušnom úseku najmä nasledovné úlohy:
a/ predkladajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším otázkam života mesta a pre mesto dôležitým  investičným zámerom,
b/  vypracovávajú  návrhy  a podnety  na  riešenie  najdôležitejších  otázok  života  v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisie informovať,
c/  spolupracujú  pri  tvorbe  návrhov  všeobecne  záväzných  nariadení  mesta a ďalších materiálov,
d/ upozorňujú  orgány mesta na  nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.
6. Komisia na ochranu verejného záujmu  je zložená zo zástupcov politických strán  a nezávislých  kandidátov.  Členom  tejto  komisie  môže  byť
len  poslanec  mestského zastupiteľstva. Komisia má troch členov volených mestským zastupiteľstvom.
7. Komisie sa riadia rokovacím poriadkom komisií, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
8. Podrobnosti o voľbe a odvolaní členov komisií upravuje zákon o obecnom zriadení.

 

Výsledky komunálnych volieb

Prehľad právnych predpisov


 

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

webygroup
ÚvodÚvodná stránka