KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

KULTÚRNE CENTRUM

KULTÚRNE CENTRUM (bývala jedáleň v časti Drevina) - priestor pre kultúru a usporiadanie obecných podujatí, je majetkom obce a má zároveň slúžiť pre potreby a využitie nasledovného charakteru.

Podujatia:
1. Verejné podujatia a akcie usporiadané starostom, mestským zastupiteľstvom, mestom:
a./ oslavy
b./ verejné schôdze
c./ zhromaždenia občanov


2. Podujatia miestnych organizácií, záujmových združení, ZŠ a MŠ v meste
a./ divadelné predstavenia
b./ karnevaly, rôzne podujatia
c./ výročné a hodnotiace schôdze
d./ prednášky, kurzy
e./ tanečné zábavy a plesy


3. Podujatia a akcie usporiadané obyvateľmi Turian
a./ rôzne rodinné oslavy
b./ svadby
c./ kary


4. Akcie usporiadané firmami, strednými školami a ostatnými záujemcami
a./ firemné akcie a oslavy
b./ plesy
c./ stužkové, študentské plesy
d./ konferencie
e./ semináre, školenia
f./ predvádzacie akcie


Predmetom prenájmu sú priestory:
1./ veľká sála
2./ malá sála
3./ zadná malá miestnosť
4./ kuchyňa

kc2

kc1


Podmienky prenájmu:
1. Predmet prenájmu bude prenajatý na vopred dohodnutý termín a dobu na základe žiadosti prenajímateľa minimálne dva týždne pred vopred pláno- vaným termínom akcie písomnou formou, doručenou na mestský úrad, resp. MKS Turany. Žiadosť musí obsahovať: predmet prenájmu - konkrétny priestor, druh akcie, počet hodín, strava.
2. Zrušenie plánovanej akcie je potrebné oznámiť minimálne 3 dni pred termínom
3.Kuchyňa nemá svoj personál, je potrebné si ho zabezpečiť.
4. Pri akciách spojených s prípravou a výdajom stravy sa účtuje zároveň aj prenájom kuchyne.
5.Priestory budú nájomcovi poskytnuté včas a vhodne pripravené na dohodnutú akciu.
6. Poplatky na základe stanoveného cenníka prenájmu budú vyplácané po akcii do pokladne mesta.
7. Nájomca sa zaväzuje prenajaté priestory užívať v súlade s bezpeč- nostným a vnútorným poriadkom Mestkého úradu v Turanoch.
8.Všetky poškodenia inventáru prenaj atých priestorov je povinný uhradiť nájomca.
9. V CELOM OBJEKTE JE PRÍSNY ZÁKAZ FAJČENIA !

kc4

kc2

-----------------------------------------------------------------------------------------

CENNÍK PRENÁJMU PRIESTOROV KULTÚRNEHO CENTRA TURANY

-----------------------------------------------------------------------------------------

Veľká sála ( ples, zábava, svadba, firemné akcie, stužková, rôzne spoločenské stretnutia... ) 15 €/hod

Veľká sála ( semináre, školenia, schôdze, prednášky, kurzy...) 10 €/ hod

Malá sála ( svadby, kary, rodinné posedenia,... ) 7 €/ hod


Malá sála ( schôdze, konferencie, zhromaždenia, semináre, prednášky, školenia, predvádzacie akcie ) 5 €/hod

Malá zadná miestnosť ( do 20 osôb ) 4 €/hod

Kuchyňa ( prepožičanie inventáru, varenie ) do 50 osôb 10 €
Kuchyňa ( prepožičanie inventáru, varenie ) nad 50 osôb 15 €

V cene stanoveného nájomného sú poplatky za energie, vodu, prepožičaný inventár a ostatné služby. V cene nie sú započítané poplatky za ostatné režijné služby, poškodenie inventáru a škody spôsobené počas prenájmu.

kc15v

kc18v

kc8

 

kc3

kc

 

Vypracovala: Bc. Iveta Jesenská, riaditeľka MKS , august 2009

Schválil: Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta