KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

KULTÚRNE CENTRUM

KULTÚRNE CENTRUM (bývala jedáleň v časti Drevina) - priestor pre kultúru a usporiadanie obecných podujatí, je majetkom obce a má zároveň slúžiť pre potreby a využitie nasledovného charakteru.

Podujatia:
1. Verejné podujatia a akcie usporiadané starostom, mestským zastupiteľstvom, mestom:
a./ oslavy
b./ verejné schôdze
c./ zhromaždenia občanov


2. Podujatia miestnych organizácií, záujmových združení, ZŠ a MŠ v meste
a./ divadelné predstavenia
b./ karnevaly, rôzne podujatia
c./ výročné a hodnotiace schôdze
d./ prednášky, kurzy
e./ tanečné zábavy a plesy


3. Podujatia a akcie usporiadané obyvateľmi Turian
a./ rôzne rodinné oslavy
b./ svadby
c./ kary


4. Akcie usporiadané firmami, strednými školami a ostatnými záujemcami
a./ firemné akcie a oslavy
b./ plesy
c./ stužkové, študentské plesy
d./ konferencie
e./ semináre, školenia
f./ predvádzacie akcie


Predmetom prenájmu sú priestory:
1./ veľká sála
2./ malá sála
3./ zadná malá miestnosť
4./ kuchyňa

kc2

kc1

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

CENNÍK PRENÁJMU PRIESTOROV KULTÚRNEHO CENTRA TURANY

platný od 2.1.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------

Veľká sála: ples, zábava, svadba, firemné akcie, stužková, iné 15 €/ hod.
Veľká sála: semináre, školenia, schôdze, prednášky, kurzy 10 €/ hod.
Malá sála: svadby, kary, rodinné posedenia 7 €/ hod.
Malá sála: semináre, školenia, schôdze, prednášky, kurzy 5 €/ hod.
Malá zadná miestnosť 4 €/ hod.
Kuchyňa s inventárom 20 €

Pri prenájme počas vykurovacej sezóny poplatok za energie 1 € / hod.

Ing. Miroslav  Blahušiak, primátor mesta

 

 


Podmienky prenájmu:
1. Predmet prenájmu bude prenajatý na vopred dohodnutý termín a dobu na základe žiadosti prenajímateľa minimálne dva týždne pred vopred pláno- vaným termínom akcie písomnou formou, doručenou na mestský úrad, resp. MKS Turany. Žiadosť musí obsahovať: predmet prenájmu - konkrétny priestor, druh akcie, počet hodín, strava.
2. Zrušenie plánovanej akcie je potrebné oznámiť minimálne 3 dni pred termínom
3.Kuchyňa nemá svoj personál, je potrebné si ho zabezpečiť.
4. Pri akciách spojených s prípravou a výdajom stravy sa účtuje zároveň aj prenájom kuchyne.
5.Priestory budú nájomcovi poskytnuté včas a vhodne pripravené na dohodnutú akciu.
6. Poplatky na základe stanoveného cenníka prenájmu budú vyplácané po akcii do pokladne mesta.
7. Nájomca sa zaväzuje prenajaté priestory užívať v súlade s bezpeč- nostným a vnútorným poriadkom Mestkého úradu v Turanoch.
8.Všetky poškodenia inventáru prenaj atých priestorov je povinný uhradiť nájomca.
9. V CELOM OBJEKTE JE PRÍSNY ZÁKAZ FAJČENIA !

kc4

kc2

 

kc15v

kc18v

kc8

 

kc3

kc

 

Vypracovala: Bc. Iveta Jesenská, riaditeľka MKS , august 2009

Schválil: Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta