Admin info

Svoje pripomienky mi zašlite na webadmin@turany.sk

Otázky a pripomienky

Otváracie hodiny

 

Zberný dvor mesta Turany

Čo do kanalizácie nepatrí

Intenzívne dažde v posledných aprílových dňoch tohto roka spôsobili nielen zvýšenie hladín vody vo vodných tokoch, ale nepriamo aj zvýšené množstvo vody v kanalizačných potrubiach, tým že mnohé zrážkové vody cez kanalizačné prípojky alebo poklopy kanalizačných šácht nakoniec skončili v kanalizácii. . pokračovanie článku

 

 

MESTO TURANY

HARMONOGRAM VÝVOZU   KOMUNÁLNEHO  ODPADU A SEPAROVANÉHO ZBERU V ROKU  2018


UPOZORNENIE PRE OBČANOV

 

Upozorňujeme občanov, že od 1. 5. 2011 sa rušia veľkokapacitné kontajnery za Mestským úradom a presúvajú sa do objektu prevádzkarne. Priestor za MÚ bude potom monitorovaný kamerovým systémom a nebude možné sem vysýpať žiaden odpad. Dôvodom premiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je centralizácia nakladania s odpadom a to, že na prácu v Dočasnom zbernom stredisku mesto vyčlenilo pracovníka, ktorý zabezpečuje organizáciu a triedenie

pokračovanie .pdf...

Je prísny zákaz vysýpať komunálny odpad do kontajnerov na cintoríne !

viac informácií vo formáte pdf

 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v meste 2 x ročne - slúžia na zber objemového odpadu (starý nábytok, koberce a pod.) Veľkokapacitné kontajnery umiestnené v Prevádzkarni mesta, slúžia na likvidovanie objemového odpadu, šatstva, drobného stavebného odpadu do 500 kg na občana v priebehu roka a to bezplatne v rámci paušálneho ročného poplatku, neslúžia na likvidáciu domového komunálneho odpadu - ten patrí do 110 litrových zberných nádob alebo do 1100 litrových zberných nádob.

Biologický odpad

- štiepkovanie konárov 2 x ročne, na dvoch zberných miestach v meste - štiepkovanie väčšieho množstva nad 500 kg treba nahlásiť na Mestskom úrade č.t. 4302614 – po dohode, bezplatne zabezpečíme štiepkovanie priamo v rodinnom dome

- trávu z kosenia záhrad aj iný biologický odpad je možné zlikvidovať do VKK na biologický odpad v Prevádzkarni mesta

Elektrický a elektronický odpad
- zber prebieha 3 x ročne po vyhlásení po meste, je potrebné vyložiť pred dom : Elektroodpad práčky, chladničky, mrazničky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, el.varné dosky, mikrovlnné rúry, vysávače, čističe kobercov, žehličky, hriankovače, fritézy, el. šijacie stroje, nástroje na zváranie, spájkovanie, nástroje na kosenie alebo iné záhradné činnosti. Elektroodpad musí byť kompletný(nie bez motora)! Elektronický odpad televízory, monitory s nepoškodenou obrazovkou, servery, tlačiarne, telefóny, el. písacie stroje, vreckové kalkulačky, fax, mobilné telefóny, rozhlasové prijímače, digitálne fotoaparáty, videokamery.

Nebezpečný odpad
- ambulantný zber vždy po vyhlásení - batérie, akumulátory, žiarivky, obaly z olejov, riedidlá, obaly z farieb, zaolejované handry. Nebezpečný odpad zbierame spoločne s elektroodpadom

Plasty - zber každý mesiac, do vriec sa zbierajú popučené plastové fľaše od nápojov, plechovky od piva, coca-coly, obaly zo šampónov, tetrapakové obaly, alobal, viečka a tégliky od jogurtov (umyté), viacvrstvové obaly od nápojov

Výkup papiera a použitých jedlých olejov - zber 3 x ročne po vyhlásení - lepenka musí byť osobitne zviazaná, noviny a časopisy zviazané spolu

Pneumatiky - zber dočasné zberné centrum

Zber železného šrotu - odovzdávať do zberní železného šrotu v meste.

V prípade, že si neviete poradiť čo s odpadom, zavolajte na číslo 4302614 Mestský úrad alebo príďte osobne, radi Vám poradíme.

tf

EKOLÓGIA A SPRACOVANIE ODPADOV

 

 

Možný negatívny vplyv rôzneho odpadu na životné prostredie a teda aj na naše zdravie a získavanie druhotných surovín sú hlavné dôvody, prečo treba recyklovať domáce spotrebiče a separovať odpad.

 

TURVOD a.s. - prospekty vo formáte .pdf - Adobe Reader
tur1
tur2
tur3
tur4

 

  VKLADÁME NEVKLADÁME

PLASTY

PLASTOVÉ VRECIA

 

- prázdne PET fľaše od minerálok a nápojov, farebné aj biele (ich objem je najskôr treba zmenšiť zošliapnutím alebo stlačením), čisté plastové obaly od saponátov a šampónov, rastl.olejov, destilovanej vody, obalu označené v spodnej časti skratkami HD-PE, PE-HD, PE, PP, PT

 

 

celofán, znečistené fólie, obaly od nebezpečných látok a chemikálií, novo- durové rúrky, obaly od motorových olejov, tégliky od jogurtov a masla, mikroténové vrecká a tašky, polystyrén, farby, linoleum, guma, molitan, plasty s obsahom kovu

 

ZBER PAPIERA

 

- kartón

- zošity

- časopisy

- noviny

- kancelársky papier

- letáky

- mastný papier

- celofán

- obaly od kávy

- obaly z viacvrstvových materiálov (TETRAPACK)

- použité plienky "PAMPERSKY"

- použité papierové utierky a pod.

- asfaltový, dechtový a voskový papier

SKLO

ZELENÉ KONTAJNERY

- nevratné sklenené fľaše (od nápojov, zaváranín, kozmetiky)

- tabuľové sklo

- sklenené črepy

- žiarovky, žiarivky

- keramiku, porcelán

- zrkadlá

- tabuľové sklo s drôtením výpletom

- autosklo

- TV a počítačové obrazovky

- varné sklo

- sklenené obaly znečistené chemikáliami

 

 

---------- ELEKTROSPOTREBIČE ---------

Od augusta 2005 je zakázané vyhadzovať staré alebo nefunkčné elektrospotrebiče do komunálneho odpadu a hrozí za to aj pokuta. Elektrospotrebiče už nie sú bežným komunálnym odpadom a preto sa nesmú vyhadzovať spolu s ním.

 

NEDOVOĽTE NIKOMU ROZOBERAŤ VAŠU STARÚ CHLADNIČKU ! OHROZÍ VAŠE ZDRAVIE. Ak chcete vedieť, kam môžete odovzdať vaše staré elektrospotrebiče na ekologickú likvidáciu volajte Ekolinku 0850 111 041 alebo kliknite na ENVIDOM.SK

 

 

---------- STARÉ VOZIDLÁ ---------

 

zos

Likvidácia starých vozidiel ŽOS VRÚTKY

 

galimex

 

 

2. apríla si pripomíname Svetový deň Zeme.

22. apríla 1970, vedci a ekológovia vyzvali na ochranu celej Zeme so všetkým, čo k nej patrí. Skutočne svetovým dňom sa Deň Zeme stal až v roku 1990, kedy začalo hlavné pôsobenie Medzinárodného ústredia Dňa Zeme so sídlom v Standforde v Kalifornii (USA).