INFORMÁCIE O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH ORGÁNOV 2017

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : turany@turany.sk

 

Informácie o voľbách

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

 

Volebné okrsky v meste TURANY:

 

1. okrsok

Miestne kultúrne stredisko, Krížna 5


2. okrsok

Miestne kultúrne stredisko, Krížna 5


3. okrsok

Kultúrne centrum , Budovateľská 6 

 

4. okrsok

Kultúrne centrum, Budovateľská 6

 

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2017

 

OKTÓBER:

 

12.10.2017 - Beh zdravia pre všetkých, štadión

 

14.10.2017 - Stretnutie seniorov

 

28.10.2017 - Matičné Turany, Kultúrne centrum

 

ďaľšie akcie ...

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

POZVÁNKA

v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás týmto pozývam na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Turanoch, ktoré sa uskutoční dňa 20.septembra 2017 v Miestnom kultúrnom stredisku Turany so začiatkom o 15:00 hodine s týmto programom :


1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
6. Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2017
7. Prerokovanie upozornenia prokurátora
8. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku – časti pozemku
9. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku – poľovný revír
10. Návrh zámeny pozemkov
11. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu na rozšírenie hasičskej zbrojnice a rekonštrukciu telocvične ZŠ
12. Rôzne
13. Diskusia a interpelácie poslancov
14. Schválenie uznesenia
15. Záver

O 16:00 hodine môžu vystúpiť občania so svojimi pripomienkami.

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

 

 

Územný plán obce Turčianska Štiavnička

Územný plán obce Turčianska Štiavnička - etapa : Návrh ÚPN - O - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu .

celý text oznamu

 

Kompletná správa o hodnotení strategického dokumentu vrátane územnoplánovacej dokumentácie

zverejnené 19.9.2017

DEŇ MESTA - 9.9.2017 - FOTOGALÉRIA

Deň mesta Turany

Fotogaléria

Videoukážka z vystúpenia

 

Výzva - zákazka na nákup tovarov

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)
na nákup tovarov s názvom : „Nákup nábytku pre MŠ-Krížna a MŠ-Obchodná v Turanoch

- kompletný text výzvy

- príloha č.1 - vyhlásenie

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria

- príloha č.3 - rámcová dohoda

- vysvetlenie - zverejnené 7.9.2017

zverejnené 6.9.2017

OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ ZÁMEROV MESTA TURANY

prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa:

- inštalácia reklamnej stavby ,nájomca f.ARTON s.r.o.

- prenájom parciel pre Poľovnícke združenie Kriváň Turany

 

- zámer zámeny pozemkov

zverejnené 5.9.2017

POZVÁNKA NA KURZ

Kurz vyšívania

POZVÁNKA NA ZUMBU

Zumba

MAJSTROVSTVÁ SR V STRELECKOM VIACBOJI 2017

Majstrovstva SR v streleckom viacboji 2017

fotogaléria

V prípade požiadavky na zaslanie originálnej veľkostí fotografií zo súťaže zašlite prosím mail s číslom fotografie (poradové číslo fotografie sa zobrazuje pod fotografiou) na adresu webadmin@turany.sk

OSLAVY 73. VÝROČIA SNP - 28.8.2017

Oslavy 73. výročia SNP

Fotogaléria

ODVOLANIE - ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine zasiela vyhlásenie " ODVOLANIE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" s platnosťou od

24. augusta 2017 od 13:00 hod.

Celý text vyhlásenia