Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2016

 

 

AUGUST:

 

29.8. 2016      Spomienka na 72. výročie SNP

 

ďaľšie akcie ...

NOVÉ ČISLO HLASU TURIAN

Hlas Turian č.2/2016

 

Hlas Turian 02-2016.pdf

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti a pozvánka na jej verejné prerokovanie


V zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov Mesto Turany týmto informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení činnosti pre stavbu „Diaľnica D1 Turany – Hubová“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť a.s., v skrátenej forme „NDS“, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v zastúpení spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava. .. pokračovanie verejnej vyhlášky

Podklady na stránke enviroportal.sk

vyvesené 5.8.2016

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu mesta Turany

Mesto Turany, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b, ods. 1) písm. a) Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie obstarávania


Územného plánu mesta Turany


Dôvodom obstarávania Územného plánu mesta je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie, so zameraním na rozvoj funkcie bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie a športu v katastrálnom území mesta, ktoré je zároveň riešeným územím Územného plánu mesta Turany. Návrhovým obdobím územného plánuje obdobie do roku 2035.
Na základe ustanovenia § 19b) stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie Vašich námetov, požiadaviek a podkladov, týkajúcich sa riešeného územia, potrebných pre spracovanie územného plánu mesta v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu : Mesto Turany, Mestský úrad Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany.

Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

vyvesené 1.8.2016

Zhodnotenie Behu na chatu pod Chlebom

Výsledková listina behu

V nedeľu 24. júla sa uskutočnil 8. ročník obľúbeného podujatia v krásnom prostredí Krivánskej Malej Fatry. Bol zároveň 7. ročníkom memoriálu Ing. Jána Morgoša, bývalého predsedu BS Tatran Turany a pokladníka LK Nádej.
Náročná trasa vedúca zo Zajacovej po turistickej značke na chatu pod Chlebom v dĺžke 3,1 km s prevýšením 680 m preverila pripravenosť všetkých pretekárov. Najmä povestný Generál bol prekvapením pre tých, čo trasu absolvovali prvý raz, ale všetci ju úspešne zdolali. Organizátorov prekvapila, ale aj potešila rekordná účasť 146 pretekárov všetkých vekových skupín.
V deviatich kategóriách bežci od 9 do 74 rokov zdolali trať v teplom, ale príjemnom počasí pod mrakom. Potešila účasť 30 Turancov a členov BS Tatran a rozšírili tak skupinu zo všetkých ročníkov na 51 bežcov a to sme čakali ešte ďalších aj prihlásených.
Náročnú ale krásnu trasu nášho behu sme absolvovali vlastne už deviaty raz, keď v roku 2008 sme absolvovali nultý skúšobný ročník a odvtedy ani raz nechýbali Marek Litvaj, Miroslav Janota a Jozef Liskaj st.
Po prvý raz sme prekročili stovku a hneď takmer o päťdesiat. Rekordnú účasť spestril aj traťový rekord Andreja Paulena zo Žiliny, ktorý časom 26 minút sedem sekúnd prekonal starý rekord M. Dávidíka z r. 2009 o 32 sekúnd. Triasol sa aj rekord žien keď Adéla Esentiérová z Ostravy zaostala za ním len dve sekundy. Kategóriu Memoriálu – päťdesiatnikov vyhral Ľuboš Kováčik zo Súľova – putovný pohár a ceny odovzdali manželka Mária Morgošová a primátor Ing. Miroslav Blahušiak.
Bez materiálnej, finančnej a organizačnej pomoci mesta a jeho predstaviteľov, ale aj spoluporiadajúceho Lyžiarskeho klubu Nádej a sponzorov rodiny Morgošovcov a fa TEAM by sme toto podujatie nemohli zodpovedne zabezpečiť a teda im patrí poďakovanie výboru BS Tatran Turany a celého nášho spolku. Spokojnosť účastníkov je našou najlepšou odmenou a zárukou toho, že prídu aj o rok a dovedú aj ďalších.

Mgr. Jozef Liskaj, predseda BS TATRAN

Výsledková listina behu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme Vám, že v termíne

od: 26.08.2016 08:00:00 do: 26.08.2016 12:30:00


bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené na tomto odkaze.

 

Zoznam odberných miest na ktorých bude obmedzená distribúcia elektriny v uvedenom čase

vyvesené 1.8.2016

POZVÁNKA NA DEŇ MESTA - 17.9.2016

DEň mesta TURANY

... pokračovanie

VÝSTUP NA VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ - 18.6.2016 - FOTOGALÉRIA

Výstup na Veľký fatranský Kriváň - 16.6.2016

Fotogaléria

Pozvánka na koncert - KANDRÁČOVCI - 7.9.2016

Kandráčovci