Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2018

 

JÚL:


22.7. 2018 Beh na Chatu pod Chlebom

 

... júl 2018 – Tradičná tanečná zábava

 

 

ďaľšie akcie ...

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

ROZHODNUTIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Vrútky, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, podalo dňa 6.3.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie územného rozhodnutia k umiestneniu stavby „IBV Vrútky- Kopanica, Urbanistický okrsok 003“ na pozemkoch : ...

 

kompletný text vyhlášky

vyvesené 12.7.2018

Výzva na podanie návrhov na uzavretie zmluvy

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj vyťaženého dreva Mesta Turany

Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber kupujúceho pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude kúpa vyťaženého dreva, v lokalite Dolný Háj, k.ú. Turany.


Druhy predávaného dreva :
1. Názov tovaru: ihličnatý priem. smrek v kôre Akostná trieda : AB,
2. Názov tovaru: ihličnatý priem. smrek v kôre Akostná trieda : C,
3. ihlič. vláknina SM/JD v kôre od 8cm t.k. do 60cm h.k.

4. Kôrovcová hmota.

 

- kompletný text výzvy

- Príloha č.1 - Vyhlásenie kupujúceho subjektu

- Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritéria v prieskume trhu na predmet zákazky „Predaj vyťaženého dreva“

- Príloha č. 3 návrh zmluvných podmienok

vyvesené 11.07.2018

VYSTÚPENIE FS KRIVÁŇ NA FESTIVALE VO VÝCHODNEJ - 29.6.2018

Východná 2018

Fotogaléria

 

POVOLENIE

Ministerstvo dopravy a výstavby , ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č.50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým


p o v o ľ u j e


podľa § 5 ods.2 zákona č.669/2007 Z.z. do 30.06.2020 časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov ... pokračovanie

zverejnené 30.6.2018

VÝSTUP NA VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ - 23.6.2018 - FOTOGALÉRIA

Výstup na Kriváň

Fotogaléria

 

46. ročník Výstupu na V.F. Kriváň

Tento ročník výstupu sprevádzalo ráno premenlivé počasie, po daždivých dňoch boli organizátori pripravení, že na vrchole Kriváňa to ideálne nebude. Teplota vzduchu bola ráno na Chate pod Chlebom + 8° C, fúkal však nepríjemný a silný vietor, po ceste na chatu viacerí zmokli. Autobus vyviezol niektorých turistov k Autocampingu Trusalová , iní sem prišli pešo či autami a odtiaľ smerovali po žltej značke na vrchol Kriváňa. Mnohí išli z opačnej strany, do Vrátnej bol zabezpečený tiež odvoz autobusom, viacerí tiež do Vrátnej schádzali. Po trase boli dve občerstvovacie stanice, na vrchole mali turisti možnosť zapísať sa do výstupovej kroniky a získať pekný výstupový odznak. Mnohí pri zdolaní vrcholu 1 709 m vysokého V.F. Kriváňa zažili dážď, vietor, snehové krúpky, no tiež záblesky slnka a mierne vyjasnenie, ktoré dovolilo nazrieť do dolín a uvidieť krásu turčianskej záhradky a vrcholov Malej Fatry.
Tohtoročného - 46. ročníka sa zúčastnilo podľa zápisu v kronike 284 turistov. V porovnaní s minulými, na dobré počasie prajnejšími ročníkmi , bola účasť nižšia, vzhľadom k počasiu však priaznivá. Podujatie bolo vyhodnotené popoludní na v ATC Trusalová, vylosovaných bolo 22 šťastných turistov, ktorí získali ceny účastníckej tomboly. V programe podujatia a do tanca hrala popoludní country skupina 2 + 2 z Martina, večer DJ M. Mihálik. O 20,00 hod. bola zapálená Jánska vatra, ktorá toto pekné podujatie ukončila. Podujatie podporili viacerí sponzori, za čo organizátori najväčšej turistickej akcie v Turanoch všetkým ďakujú.

Dovidenia na 47. ročníku výstupu 22.6. 2019

SPOLU NA V.F. KRIVÁŇ VYSTÚPILO 284 turistov

NAJMLADŠÍ ÚČASTNÍK Daniel Danišík 5 mesačný z Nitry

NAJSTARŠÍ ÚČASTNÍK Jozef Marcin z Turian, 89 ročný

NAJVZDIALENEJŠÍ ÚČASTNÍCI Miroslav Uhrinčať a Jan Svatos z Prahy

Sponzori 46. ročníka Výstupu na V.F. Kriváň:

MESTO TURANY, PZ Kriváň Turany , R 3 EMOS s.r.o. Bratislava, ATC Trusalová ,
STATON s.r.o. Turany, PENZIÓN JANKA , KST Martin , DAS M. Sobek, BYTUR s. r. o. Turany , ČALÚNNICTVO POHÁNKA Martin, SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN, MILAN RANTO , ZOO POKRM - Z. Kalous, INFINITY s.r.o. M. Rusnák, Emil Parizek, Boris Bonda

 

Jánska vatra

 

II. ZUMBA MARATÓN 2018 - 30.6.2018

Zumba maraton 2018

Kolaudačné rozhodnutie - Verejná vyhláška

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina /IČO 36442151/, v zastúpeni eExar, s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce, podala na tunajšom úrade, dňa 5.3.2018, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „MT-9586 Turany-Úblac-rozšírenie NNK Majerík“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. SÚ-529/2017, dňa 2.5. 2017.
Mesto Turany, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh a podľa § 82 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov
povoľuje užívanie stavby
„ MT- 9586 Turany-Úblac-rozšírenie NNK Majerík“ , ktorá pozostáva z objektov
... pokračovanie

vyvesené 20.6.2018

POZVÁNKA

Beh na chatu pod Chlebom

Mesto Turany vyhlasuje XV. ročník súťaže
Môj dom, môj domov-moja záhradka

 

Môj dom, môj domov-moja záhradka

Propozície súťaže